Sykefravær

Melding om fravær skal alltid gis muntlig eller skriftlig til oppdragsgiver samt nærmeste overordnede i INTERIM RESURSER AS så snart som overhodet mulig og senest innen utgangen av første fraværsdag (i arbeidstiden).

Beskjed må inneholde opplysninger om grunn (f.eks. sykdom, reise, syke barn etc.) og antatt varighet av fraværet.

I personalhåndboken finner du ytterligere informasjon vedrørende sykdom.

God bedring!

Egenmelding (egen sykdom)

 • Du må ha jobbet for Interim Ressurser sammenhengende i 300 timer (2 mnd.)
 • Egenmeldingsperioden er maksimalt 3 kalenderdager (merk at arbeidsfrie dager regnes med). Hvis egenmelding ikke blir gitt, kan retten til sykepenger falle bort.
 • Retten til sykepenger for egenmeldingsdagene faller også bort hvis arbeidstakeren er borte mer enn 3 kalenderdager og det ikke blir lagt frem legeerklæring fra første dag hun/han skulle ha vært i arbeid etter utløp av egenmeldingsperioden.
 • Egenmelding kan nyttes en gang innen en 16 dagers periode eller 4 ganger i løpet av en 12-måneders periode. Egenmeldinger utover dette vil gi fratrekk i lønn.
 • Egenmelding ved sykefravær inntil 3 kalenderdager skal gis på skjema “Fraværsmelding”. Hvis ikke fraværsmelding sendes inn innen utløpet av gjeldene lønnsperiode, defineres fraværet som ”fri uten lønn”.
  Skjema for fraværsmelding
 • Ved sykefravær utover 3 dager skal sykmelding leveres.

Sykmelding

 • Du må ha jobbet for Interim Ressurser sammenhengende i 4 uker for å ha rett på sykepenger.
 • Sykmelding leveres digitalt og i noen tilfeller på papir.
 • Den digitale «søknad om sykepenger» må fylles ut og sendes inn innen 14 dager. Du finner mer informasjon om dette på NAV.no.
 • Dersom du leverer papirsykmelding, må egenerklæringen på del D fylles ut før du sender original del C og D til din kontaktperson hos Interim Ressurser.

Omsorgspenger – sykt barn

 • Om du har vært ansatt hos Interim Ressurser mer enn 4 uker, gis rett til fri med lønn for nødvendig tilsyn av syke barn eller ved sykdom hos den som har det daglige barnetilsyn.
 • Dette gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Grensen er 16 år ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn.
 • Kun ved barnets sykdom, ikke ved generell kontroll på helsestasjon, tannhelsetjeneste eller lignende.
 • Den enkelte arbeidstaker har rett til sykepenger i til sammen 10 arbeidsdager pr. kalenderår, men i inntil 15 dager dersom vedkommende har omsorg for mer enn to barn (3 barn eller flere).
 • Har arbeidstaker omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, ytes sykepenger i inntil 20 dager.
 • Arbeidstaker som er alene om omsorgen for barn, har rett til ytelser i inntil 20 dager pr. kalenderår, men i inntil 30 dager dersom vedkommende har omsorg for mer enn to barn.
 • Er barnet kronisk sykt eller funksjonshemmet, ytes sykepenger i inntil 40 dager.
 • Ved utvidet rett (fra dag11) må vedtak fra NAV fremlegges.
 • Inntil 3 sammenhengende fraværsdager uten erklæring fra lege.
 • Fra og med 4. fraværsdag må det framlegges erklæring fra lege.
 • Egenmelding inntil 3 kalenderdager skal gis på skjema “Fraværsmelding“.
 • Hvis ikke fraværsmelding sendes inn innen utløpet av gjeldene lønnsperiode, defineres fraværet som ”fri uten lønn”.
  Skjema for fraværsmelding

Omsorgspenger – sykt barn

 • Du må ha jobbet for Interim Ressurser minst 300 timer i løpet av de siste 12 måneder.
 • Etter avtale og mot dokumentasjon kan du få dekket inntil 12 timer pr kalenderår.
 • Dette gjelder kun dine egne timer, ikke om du følger barn eller andre.
 • Ring til din konsulent i Interim og meld i fra om timen i forkant.
 • Dokumentasjon, for eksempel kvittering fra lege, må sendes inn til timeliste@Interim.no innen utløpet av gjeldene lønnsperiode.

Lønnskalender 2018

Last ned

Sykefravær

Les mer

Personalhåndbok

Les mer